نمایش محتوای سبز

خدمات پرسنلی

خدمات پرسنلی

اهداف، خط مشی و ماموریت آموزشی

آموزش هر سازمان در راستای توانمندسازی و توسعه کیفی منابع انسانی به منظور ایجاد و ارتقای آگاهی کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان و پیشبرد آن بسوی اهداف از پیش تعیین شده نقش مهمی داشته و در این راستا، ایجاد باور و همسویی با حرکت در مسیر بالندگی سازمان و در نهایت تعالی کشور، با اقدام به استقرار نظام جامع آموزش و رعایت الزامات استانداردهای پذیرفته شده، در نیل به اهداف و چشم اندازها و به منظور توسعه همه سویه منابع انسانی، مرکز آموزش شرکت اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب آموزشی هم راستا با نیازهای فعلی و آتی سازمان

یافتن و پیاده سازی روشهای نوین به منظور ارتقا و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی

مهیا نمودن زمینه رشد معنوی منابع انسانی به منظور ایجاد و حفظ تعادل بین کار و زندگی

برقراری تعامل با موسسات سازمانی مرتبط با اهداف مشابه و نمایش چهره ای مطلوب از سازمان برای آنها

ایجاد رضایتمندی از فرآیند آموزش برای سازمان و کارکنان