نمایش محتوای سبز

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

نقش خدمات رفاهی کارکنان، برای تضمین کیفیت کار نیروی انسانی و جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد، مقوله‌ای بسیار استراتژیک‌ و مهم شمرده می شود و افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی، ورزشی همواره باعث بالا رفتن انگیزش و بهره وری و تعهد سازمانی خواهد بود.

با این رویکرد و دیدگاه در صدد هستیم اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم سرآمد باشیم.

 تلاش بر این است تا با توسعه فعالیتها، امکانات و تسهیلات رفاهی خستگی امور جاری پرسنل را برطرف نموده و کیفیت زندگی کاری کارکنان را بهبود بخشند و نهایت رضایتمندی آنها را فراهم آوریم.

تسهیلات،ارائه کارت اعتباری به مناسبت های ملی و مذهبی،بیمه حوادث تکمیلی