نمایش محتوای سبز

1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی - نوبت اول
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، شناسه ملی 10320466112 و شماره ثبت 396888

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد انجام فعالیتهای مورد‌نظر خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای براساس ارزیابی کیفی مناقصه گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 07/03/1401 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل به همراه معرفی‌نامه معتبر از شرکت مربوطه مراجعه نمایند.    

 1. موضوع مناقصه: خدمات تنظیفات و دفتری
 2.  محل اجرای کار: تهران میدان شیخ بهائی ضلع غربی میدان پلاک 18 ساختمان رایان ونک طبقه هفتم
 3. مدت قرارداد: دو سال شمسی و شروع آن از تاریخ انعقاد قرارداد ( 01/07/1401)
 4. کارفرما: گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
 5. دستگاه نظارت اصلی ونماینده کارفرما: مدیریت توسعه منابع انسانی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس.
 6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه به میزان 9،101،105،680 ریال می‌باشد که بایستی به یکی از صورت‌های ذیل تهیه و همراه برگ پیشنهاد قیمت ارایه گردد.

6-1- ارایه رسید واریز نقدی به حساب شماره 215828396888001 بانک اقتصاد نوین شعبه جام جم کد شعبه 215 در وجه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس.

6-2- ارایه ضمانت نامه بانکی به میزان فوق الذکر برای مدت 3 ماه با قابلیت تمدید تا 3 ماه دیگر به درخواست مناقصه گزار دارای اعتبار باشد.

 1. نشانی محل توزیع اسناد مناقصه: تهران میدان شیخ بهائی ضلع غربی میدان پلاک 18 ساختمان رایان ونک طبقه هفتم- واحد 705
 2. جلسه توجیهی:  در تاریخ  21/03/1401 راس ساعت 14 در محل سالن کنفرانس گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برگزار می‌گردد. ضمناً در صورت تغییر تاریخ جلسه توجیهی متعاقباً به متقاضیان اعلام خواهد شد.
 3. آخرین مهلت تسلیم پاکات : مهلت ارسال پیشنهادات شرکت ها تا پایان وقت اداری مورخ 28/03/1401 خواهد بود. متقاضیان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد مناقصه به صورت مکتوب به اطلاع گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برسانند.
 4. محل استقرار دفتر اصلی شرکت مناقصه گر میبایست در تهران باشد.
 5. داشتن مجوز گواهی و صلاحیت کار معتبر از وزارت کار و تامین اجتماعی و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه تاکسی تهران و دارای اعتبار زمانی الزامی است.
 6. تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضا تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و با پیشنهاد قیمت ارایه شود.
 7. از پیشنهادات واصله براساس آیین نامه معاملات شرکت دو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب می‌شود.
 8. پیشنهادات واصله حداکثر تا یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها از نظر ارزیابی کیفی بررسی و از
  مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم کیفی (کسب امتیاز 60) گردند، جهت حضور در جلسه بازگشائی پاکات الف و ج (مالی) دعوت به عمل می آید. بدیهی است که پاکات الف و ج مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز کیفی لازم نشده اند مسترد خواهد گردید.
 9. شرکت مناقصه گزار بدون حضور مناقصه گران به بازگشایی پاکت ب ( حاوی اسناد ارزیابی کیفی و سایر مدارک درخواستی) اقدام می نماید که پس از انجام ارزیابی کیفی از مناقصه گرانی که مطابق دستورالعمل مناقصه حداقل امتیاز لازم کیفی را اخذ نمایند جهت اقدامات بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.
 10. این مناقصه در پایگاه اینترنتی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس به آدرس www.pgpdig.ir  نیز درج گردیده است.
 11. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 12. هزینه های مربوط به چاپ بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                                                 

       

کمیسیون معاملات

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

                                                           

کپی لینک کوتاه