نمایش محتوای سبز

1400/11/12
محیط زیست
  • شناسایی جنبه ها و آثار زیست محیطی مجتمع و بررسی و ارائه راهکارهای کنترل و نظارت بر آنها بر اساس اولویت و در صورت نیاز
  • ارتقاء آگاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست کارکنان با برگزاری کلاسهای آموزشی، سمینار و توزیع پمفلت
  • انجام ممیزی و بازرسی زیست محیطی از واحدها و نواحی صنعتی و غیر صنعتی
  • همکاری با واحدهای ذیربط در جهت حفظ و گسترش هرچه بیشتر فضای سبز مجتمعتعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست در جهت حذف آلاینده ها و صیانت از منابع طبیعی

 شرکت های تابعه و زیر مجموعه

اهداف زیست محیطی  در شرکت های تابعه و زیر مجموعه

  • ارتقاء روزافزون جایگاه شرکت از نظر توجه به مقوله محیط زیست در بین سازمانهای مستقر در منطقه و کل کشور
  • نهادینه کردن فعالیتهای مربوط به حفظ محیط زیست با اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه ها با توجه به استانداردهای جهانی
  • حذف یا حتی الامکان کاهش هرچه بیشتر انتشار منابع آلاینده آب، خاک و هوا
  • ایجاد زیرساختهای لازم در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت در زمینه حفاظت از محیط زیست
کپی لینک کوتاه