نمایش محتوای سبز

سیاست مدیریت منابع انسانی

سیاست مدیریت منابع انسانی

ما با جذب، توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی متعهد، خلاق، بهره ور و خلق محیط سازمانی پویا و یادگیرنده، از طریق فرایندهای روزآمد علمی به برتری فناورانه و تولید محور، شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  را یاری می رسانیم.

سیاست های مربوط به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

ایجاد امنیت شغلی

ایجاد فضایی مناسب و روابط دوستانه درکار

ایجاد سیستم های انگیزشی و پرورش انگیزه در جهت بکارگیری مناسب از خلاقیت پرسنل

افزایش تعلق و تعهد سازمانی