نمایش محتوای سبز

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

پترول در تاریـخ  16/11/1389 بـا سـرمایه یکصـد میلیـارد ریـال بصـورت سـهامی عـام بـا شـماره ثبـت 396888 در اداره ثبـت شـرکت های تهـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از ده هزار میلیارد ريال به بیست هزار میلیارد ريال ازفزایش یافت، بـه موجـب مصوبـات مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ  06/12/1393 در سـال 1393 سـال مالـی از پایـان شـهریور مـاه هـر سـال بـه پایـان اردیبهشـت مـاه تغییـر یافتـه اسـت. سـهام شـرکت از ابتـدای تأسـیس در بـازار پایـه فرابـورس پذیـرش و معاملـه شـده اسـت. در تاریـخ  26/06/1393 سـهام شـرکت در بـازار دوم فرابـورس و از تاریـخ  06/02/1395 در بـازار دوم بـورس پذیرفتـه و از همـان تاریـخ تاکنـون بـه عنـوان یکـی از شـرکت های پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران معاملـه میگـردد. مطابق با مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1399 سرمایه شرکت از بیست هزار میلیارد ريال به بیست و پنج هزار میلیارد ريال افزایش یافته و همچنین مطابق با مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/05/1400 سرمایه شرکت از بیست و پنج هزار میلیارد ریال به  هفتاد هزار میلیارد ريال افزایش یافت همچنین در راستای تطبیق نام شرکت با ماموریت ترسیم شده نام شرکت به گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس تغییر یافت.

موضوع ‏فعالیت

فعالیت اصلی شرکت مطابق مادة 3 اساسنامه، عبارت است از:

ســرمایه گذاری در ســهام، سهم الشــرکه واحدهــای ســرمایه گذاری صندوقهــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رأی بــا هــدف کسـب انتفـاع و کنتـرل عملیـات یـا نفـوذ قابـل ملاحظـه در شـرکت، موسسـه یـا صنـدوق سـرمایهپذیر، بـه طـوری کـه شـرکت، مؤسســه یــا صنــدوق ســرمایه پذیر (اعــم از ایرانــی یــا خارجــی) در زمینــه یــا زمینه هــای زیــر فعالیــت کنــد:

 1. تهیـه و تولیـد انـواع مـواد و محصـولات پتروشـیمی و شـیمیایی و فرآورده­هـای فرعـی آنهـا کـه از مـواد خـام آلـی اعـم از گازهــای طبیعــی و هیدروکربن­هــا بــه دســت می­آیــد،
 2. خریـد و تأمیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تهیـه و تولیـد محصـولات سـایر شـرکتهای سـرمایه­پذیر و سـایر اشـخاص (حقیقــی و حقوقــی) کــه در تهیــه، تولیــد و بازرگانــی محصــولات بنــد 1 فــوق فعالیــت می­کننــد، از داخــل یــا خــارج از کشــور،
 3. طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژههای در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه­پذیر،
 4. خریــد، تهیــه و تولیــد کلیــه ماشــین آلات مــورد نیــاز بــرای تهیــه و تولیــد محصــولات ســایر شــرکتهای ســرمایه­پذیر و ســایر اشــخاص (حقیقــی و حقوقــی) کــه در تهیــه، تولیــد و بازرگانــی محصــولات بنــد 1 فــوق فعالیــت میکننــد، از داخــل یــا خــارج از کشــور،
 5. حمــل و نقــل، انبــارداری، بازاریابــی، توزیــع و فــروش محصــولات و خدمــات ســایر شــرکتهای ســرمایه­پذیر و اشــخاص (حقیقــی و حقوقــی) کــه در زمینــه تهیــه، تولیــد و بازرگانــی محصــولات موضــوع بنــد 1 فــوق فعالیــت می­کننــد،
 6. انجـام مطالعـات، تحقیقـات و بررسـیهای تکنولوژیکـی، فنـی علمـی، بازرگانـی و اقتصـادی بـرای توسـعه فنـاوری، انتقـال دانـش فنـی و بهرهبـرداری در سـایر شـرکتهای سـرمایه­پذیر و سـایر اشـخاص (حقیقـی و حقوقـی) کـه در زمینـه تهیـه تولیـد و بازرگانــی مــواد و محصــولات موضــوع بنــد  1فــوق فعالیــت میکننــد
 7. تحصیـل تسـهیلات از بانکهـا، شـرکتها و مؤسسـات رسـمی بـا رعایـت مقـررات و اساسـنامه حاضـر و تأمیـن منابـع مالـی مــورد نیــاز شــرکتهای ســرمایه­پذیر از منابــع داخلــی شــرکت یــا از طریــق ســایر منابــع از جملــه اخــذ تســهیلات بانکــی بــه نـام شـرکت یـا بـه نـام شـرکت­های سـرمایه­پذیر بـا تأمیـن وثیقـه یـا تضمیـن بازپرداخـت از طـرف شـرکت یـا بـدون تأمیـن وثیقـه یـا تضمیـن بازپرداخـت،
 8. تدویـن و اجـرای سیاسـت­های کلـی راهبـردی و مدیریتـی کـه بایـد توسـط شـرکتهای سـرمایه­پذیر رعایـت گردنـد یـا شــرکت بایــد در اداره شــرکتهای ســرمایه­پذیر رعایــت کنــد،
 9. تحصیـل و اجـاره دارایـی، سـرمایه­گذاری، تأسـیس یـا مشـارکت در تأسـیس انـواع شـرکت و مؤسسـات دیگـر در چارچـوب موضــوع فعالیــت و بــرای انجــام وظایــف و تحقــق اهــداف شــرکت،
 10. شناسـایی فرصتهـای سـرمایه­گذاری در خصـوص موضـوع بنـد 1 فـوق بـه منظـور سـرمایه­گذاری در آن یـا معرفـی بـه شــرکت­های ســرمایه­پذیر،
 11. ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکت­های سرمایه­پذیر

موضوع فعالیت فرعی شرکت

1- ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلــزات گران­بهــا، گواهــی ســپرده بانکــی و ســپردههای ســرمایه­گذاری نــزد بانکهــا ومؤسســات مالــی و اعتبــاری مجــاز،

 2- ســرمایه­گذاری در ســهام، سهم الشــرکه، واحدهــای ســرمایه­گذاری صندوقهــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رأی شـرکتها، مؤسسـات یـا صندوقهـای سـرمایه­گذاری بـا هـدف کسـب انتفـاع بـدون کسـب کنتـرل یـا نفـوذ قابـل ملاحظـه در شــرکت، مؤسســه یــا صنــدوق ســرمایه­گذاری ســرمایه­پذیر،

 3- ســرمایه­گذاری در ســایر اوراق بهــادار کــه بــه طــور معمــول دارای حــق رأی نیســت و توانایــی انتخــاب مدیــر یــا کنتــرل ناشــر را بــه مالــک اوراق بهــادار نمیدهــد،

4- سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله دارایی­های فیزیکی، پروژههای تولیدی و پروژه­های ساختمانی،

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

 1- 5 پذیرش سمت در صندوق­های سرمایه­گذاری،

 2-5 تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،

 3-5 مشارکت در تعهد پذیره­ نویسی اوراق بهادار،

4-5 تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

انگیزه ایجاد هلدینگ تخصصی صنایع پتروشیمی

در راســتای خصوصی ســازی و اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی و بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای توســعه ســرمایه­گذاری در صنایــع پتروشــیمی و بــا در نظــر داشــتن اهــداف زیــر، شــرکت گــروه پتروشــیمی ســرمایه­گذاری ایرانیــان در ســال  1389تأســیس گردیـد.

             •استفاده از مزیتهای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی،

             •توسعه بنگاه­داری اقتصادی به شیوهای نوین،

             •استفاده از پس­ اندازهای مردمی در تشکیل صنایع پتروشیمی،

             •استفاده از مزیتهای بازار سرمایه در تأمین منابع مالی،

             •ایجاد انگیزه لازم برای هدایت منابع مالی به بازار سرمایه،

             •استفاده از مدیریت توانمند بخش خصوصی در اجرای پروژههای صنعتی

•             توانایی مدیریت فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی و با استفاده از پتانسیل های بازرگانی موجود